Nijs

Verslag Toneelopvoering Veur Altyd 2022

Voorstelling “De Laatste Ronde” in de Sint-Gertrudes kerk in Peins.


Via het Mienskipsproject Veur Altied is het toneelstuk “De Laatste Ronde” één uit een serie voorstellingen die gegeven zijn in Groninger en Friese dorpen en wel in de kerken daarvan. Hier wordt subsidie voor verstrekt en gaf meteen de mogelijkheid om  het 100 jarig jubileum van Dorpsbelang Peins op een speciale manier te vieren en hebben Khoji Wesselius en Peter Sijbenga de schouders eronder gezet om dit voor elkaar te krijgen. Peter heeft het stuk geschreven en toen was het zoeken naar spelers. Het wordt een groep van 9 mensen uit Peins aangevuld met 2 meisjes, Merle uit Ried en Aleit uit Leeuwarden en 3 toneelspelers uit het netwerk van regisseur Grytha Visser die ons komen versterken. 

“De Laatste Ronde” in Peins gaat over het dorp waar de dorpsgenoten veelal het wel en wee van de gemeenschap delen, in elk geval meemaken in goede en slechte tijden. De personen  die het leven in Peins beschouwen zijn de gasten in het café van Moeke Roek. De gasten willen na het roepen van het  “laatste rondje” niet naar huis en er worden zoals elke avond verhalen verteld, aangevoerd door  Menno samen met Ype Schuitmaker om het sluiten van het café nog wat te rekken.

Het verhaal van Ype over de zonsverduistering, de affaire van Fedde met de mem van Teresa, het meisje dat het hier zo fijn vindt op school. De school van juf Janneke die helaas gesloten gaat worden en het strijden voor de mooie “linebeam” waar Djoeke de vrouw van Fedde even tegenaan kruipt en praat als ze steun zoekt. Menno de 100 jarige die terug kijkt op zijn lange leven, de schrijfster en fotografe die het wel en wee vastleggen. De nieuwsgierige buurvrouw, de groen ambtenaar die de lindebomen wil rooien en de Sânman bode van de kerk. Zo komt hier het leven voorbij in het kerkje van Peins dat hiervoor zo mooi is ingericht ( vormgeefster Marysia ) als het café van kasteleinse Moeke Roek en dat door een geweldige belichting ( Hidde en Rick) en toepasselijke muziek ( Omar) een prachtige sfeer oproept. Aan het einde  van de voorstelling wordt er een muziekstuk gespeeld op het kerkorgel door Peter en op dwarsfluit door Khoji. Dit alles onder de bezielende leiding van Grytha  door wie wij al snel een hecht team vormen en zo 4 prachtige voorstellingen spelen.

Veel publiek heeft de voorstellingen gezien in de Sint-Gertrudeskerk in Peins. We mogen hopen dat dit niet de laatste keer zal zijn om Cultuur te beleven  in ons mooie kerkje. Ook bedanken wij de toneelclub en vrijwilligers voor hun inzet bij de gezellige nazit in ons Dorpshuis.

Klaasje Talsma    

Foto's van de voorstelling zijn gemaakt door:
David Woltinge

Klik hier voor het volledige verslag met foto's

 

‘Master’ Bauke Jan Fokkema 1925-2022

Een prachtig artikel op de voorpagina (vooralsnog) van de KNKB!

-------------------------
Bron: KNKB

-------------------------

Het bestuur van de federatie Franekeradeel neemt afscheid van voorzitter Bauke Jan Fokkema (1975-1994) met v.l.n.r.: Hans Nauta (Hitzum), Simon Talsma (Herbaijum), Bauke Jan Fokkema (Peins), Piet de Groot (Midlum) en Johannes Posthumus (Zweins).

Dertig jaar lang voorzitter van de Commissie Schoolkaatsen


Bauke Jan Fokkema werd in 1957 benoemd als hoofd van de openbare school in Peins en hij behoorde in het ‘proefjaar’ 1960 tot de initiatiefnemers van het zogenaamde schoolkaatskampioenschap. Samen met Rommert Politiek uit Lollum en via de schooljeugd vonden de CFKB via Politiek en de KNKB elkaar via Fokkema om zo te komen tot de Commissie voor Gemeentelijk en Provinciaal Schoolkaatsen. Met Fokkema als voorzitter en Politiek als secretaris en penningmeester.
 
Hoewel de vergadering op 14 juni 1960 welbeschouwd het startschot was voor de Commissie Schoolkaatsen gold het jaar 1960 nog als een ‘proefjaar’ met de openbare school van Baard met onder andere Romke Toering als eerste winnaar. Met de kanttekening dat Rommert Politiek toch ook eerder al zich als de grote animator en motor van het schoolkaatsen bewees.
 
Zo wordt Politiek ook herinnerd als hij wegens drukke werkzaamheden al in 1969 afscheid moet nemen van de Commissie. Het kan verkeren in een mensenleven, Politiek werd in 1926 geboren en overleed in 1980. Fokkema werd een jaar eerder geboren en kreeg van het levenslot de gelegenheid om lange tijd in ‘oarmanstiid’ te leven. Dertig jaar lang was hij voorzitter van de Commissie Schoolkaatsen en hij kreeg het speldje ‘lid van verdienste’ van de KNKB toen hij 25 jaar ononderbroken lid was geweest van de Commissie Schoolkaatsen. Dat was in 1985 en de toenmalige KNKB-voorzitter Pier Hidma speldde de jubilaris het speldje op.

,,Syn grutte krêft lei yn it stimulearjen fan de keatssport en bestjoerlik hat hy in soad foar it keatsen betsjutten’’


Hoewel het schoolkaatsen een gezamenlijk project was van de KNKB en de CFK, heeft Fokkema als voorzitter weinig gemerkt van tegenstellingen. ‘Je wurkje mei bern’, en dat betekende in die tijd altijd op zaterdag kaatsen. Bovendien speelde het houden van een ‘merke’ ook geen rol. ‘Der is gjin ûnderskied, sa haw ik dat altyd field’, zo zegt Fokkema in het jubileumboek Schoolkaatsen in Friesland 1960-2000, geschreven door zijn opvolger Date Nieuwland. De CFK benoemde Fokkema in 1990 tot ‘lid van verdienste’ van de eigen bond.
 
Fokkema trouwde met de in 1929 geboren Antje Fokkema-Dijkstra die in 2013 overleed. Geert Braaksma maakte Fokkema niet meer mee in de Commissie Schoolkaatsen, maar kreeg wel een indruk van Fokkema. Hij noemt Fokkema iemand uit het land van de notabelen. ,,Hy wie in echte bestjoerder.’’
 
Het toeval wil dat Sake Saakstra als voorzitter van de KNKB een voorwoord mocht schrijven in genoemd jubileumboek. De in Zweins opgegroeide Saakstra ging in Peins naar school en maakte daar als leerling  ‘meester’ Fokkema mee. ,,Foar ús wie hy de keatsmeester. Op it plein leinen trije perken en foar skoaltiid, yn it skoft en tidens gymmestyk wie it keatsen. De bern dy’t wat oars woenen moasten har mar rêde. En mei gymmestyk krigen de famkes handwurkjen fan juf Anne, de frou fan meester Fokkema.’’
 
Met als jaarlijks hoogtepunt de Telegraafpartij om het kampioenschap van de gemeente Franekeradeel. Saakstra: ,,Durk Fokkema hat dat kampioenskip wûn en ik ha it letter ek wûn.’’ En dan op vrijdagmiddag las meester Fokkema voor uit Jelle van Sipke-Froukjes van Nienke van Hichtum.
 
Voor Saakstra was het wel bijzonder dat hij later tijdens zijn opleiding als onderwijzer nog stage heeft gelopen op zijn oude school in Peins bij meester Fokkema. Ook later hield Saakstra nog geregeld contact met ‘zijn’ meester Fokkema, 

De jubileumcommissie van de Federatie Franekeradeel in 1999 met staand v.l.n.r.: Herre Hof (Franeker), Bauke Jan Fokkema (Peins), Ziem Cats (Schalsum) en Hans Nauta (Hitzum). Zittend v.l.n.r.: mevrouw Anne Fokkema-Dijkstra (Peins), mevrouw Dieuwke Cats-Miedema (Schalsum), mevrouw J. Hof (Franeker) en mevrouw M. Nauta (Hitzum). Dit ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Federatie Franekeradeel in 1999.
De jubileumcommissie van de Federatie Franekeradeel in 1999 met staand v.l.n.r.: Herre Hof (Franeker), Bauke Jan Fokkema (Peins), Ziem Cats (Schalsum) en Hans Nauta (Hitzum). Zittend v.l.n.r.: mevrouw Anne Fokkema-Dijkstra (Peins), mevrouw Dieuwke Cats-Miedema (Schalsum), mevrouw J. Hof (Franeker) en mevrouw M. Nauta (Hitzum). Dit ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Federatie Franekeradeel in 1999.

 

https://www.knkb.nl/pageid=13375/articleid=21045/Master_Bauke_Jan_Fokkema_1925-2022.html

 

Peinser Tennis tournooi 2022

Het jaarlijkse Tennis Toernooi van Peins.

23 oktober was het dan na jaren eindelijk weer eens tijd om te tennissen! De corona had al een paar jaar roet in het tennis gegooid, maar dan eindelijk was het weer zover: We kunnen weer tennissen.

Peins moest zelf ook nog even wennen aan het feit dat er weer een tennistoernooi gehouden werd, want de opkomst was niet heel erg hoog, maar nog steeds waren er nog 25 deelnemers.

Het gebeurd wel vaker is mij verteld en dit jaar was het geen uitzondering: Er werd erg slecht weer voorspeld, wellicht was dat ook wel een reden voor de wat lagere opkomst, maar zoals veel vaker geschiede: Het bleef de hele dag prachtig mooi en droog, zelfs af en toe kwam de zon er nog even door! Ook dit blijkt een traditie te zijn die zich gewoon elke jaar weer laat zien: Het is altijd mooi weer tijdens het toernooi.

Natuurlijk is er geen toernooi zonder prijs winnaars:

Poule A

1e prijs: Damien Kooistra
2e prijs: Otte Bruinsma sr.

Poule B

1e prijs: Harm Posthumus
2e Prijs: Roland van Wier

Helaas was Roland al weg, maar we hebben een goede vervanger gevonden:

Poule C

1e prijs: Johan Kooistra
2e prijs: Otte Bruinsma Jr.


Nog even een klein overzicht van de dag:

20221023_120237
20221023_164733
20221023_121135
20221023_134729
20221023_134727
20221023_121105
20221023_121141
20221023_120947
20221023_121103
20221023_165028
20221023_120817
20221023_120932
20221023_133934
20221023_120901
20221023_133925
20221023_165234
20221023_165359
20221023_134828
previous arrow
next arrow

DHP Spantsjekeatsen 2022 verslag

En toen was alweer de laatste partij van het jaar.

Omgevlogen! Dat is wel de beste bewoording van dit (kaats)seizoen. Zo sta je de eerste competitie partij te kaatsen en zo is het alweer tijd voor de laatste partij van het jaar, de tijd lijkt steeds sneller en sneller te gaan. Wat hebben we het getroffen dit seizoen, vrijwel alle partijen zijn met schitterend weer gekaatst (op de welpen na) en ook deze mooie Dorpshuispartij worden we getrakteerd op een schitterende dag.

We hebben een totaal van 17 parturen, 5 in de A groep, 6 in de B groep en 6 in de C groep. Maar hier komt al snel weer verandering in als er toch nog iemand vraagt op het laatste moment om mee te doen: Alleen had Niek geen vrouw om mee te kaatsten: "Geen probleem, kom hier maar heen en we gaan even kijken of we wat kunnen regelen". Na wat telefoontjes en app-jes was er helaas zo snel niet een vrouw die beschikbaar was om te kaatsen, tot Martine het veld op komt om bij de familie te kijken. Snel even vragen, en ja hoor ..... de schoenen uit en gaan! Prachtig, het komt uiteindelijk toch altijd weer goed!

Met dus 18 parturen gaan we van start, elke poel heeft nu mooi 6 paartjes die kaatsen en kunnen we in alle groepen mooi een poeltje kaatsen zodat iedereen 3 keer gaat kaatsen.

Groep A:

1. Wiebe van Wier
    Annemiek Wolbers

3. Yvo Idsinga
    Marrit Bruinsma

5. Fokke Zeinstra
    Anne Berber Zeinstra

2. Otte Bruinsma jr.
    Diana Herder

4. Roland van Wier
    Simone van Wier

6  Niek Feenstra
    Martine Zeinstra

Groep B

1. Johan Kooistra
    Jessica van der Wijk

3. Meindert Brouwer
    Jannie Brouwer

5. Wietse Vollema
    Yke v/d Meer

2. Erwin van Wier
    Jacqueline van Wier

4. Rick Wolbers
    Cheyenne Glas

6. Jan Hiemstra
    Tessa Feenstra

Groep C

1. Jorrit Brouwer
    Emma Bartlema

3. Ruben v/d Meer
    Lianne Temme

5. Sido Meijer
    Berber Bartlema

2. Johannes Herrema
    Anke Nauta

4. Peter Jan van Andel
    Beau-lisa Dijk

6 Rick
   Carolien Feenstra

 

Het beloofd een prachtige dag te worden en iedereen kan mooi 3x kaatsen en hierdoor blijft iedereen kansen houden op prijzen. Er wordt fanatiek gekaatst maar ook veel gelachen, sommige dames krijgen nog wat extra les van hun mannelijke partner (of ze dit nou leuk vinden of niet) ook dit brengt weer een prachtig tafereel met zich mee.

mini-20220925_123140
mini-20220925_123029
mini-20220925_145347
mini-20220925_145133
mini-20220925_145341
mini-20220925_121706
mini-20220925_145423
mini-20220925_145215
mini-20220925_120601
mini-20220925_123213
mini-20220925_120553
mini-20220925_121615
mini-20220925_123110
mini-20220925_120559
mini-20220925_145458
previous arrow
next arrow

Rond 4 uur worden de laatsten spannende partijen nog gekaatst en gaat het er in de finales nog om wie er met de krans mee naar huis gaat. De uitreiking zal later plaats vinden in het dorpshuis waar zanger/entertainer Sjouke van Kammen zal optreden, voor sommigen nog spannend of ze in de prijzen zullen vallen.

In het dorpshuis is het al snel gezellig druk en worden de eerste drankjes al genuttigd als Sjouke van Kammen druk bezig met het zingen van zijn nummers waarop lekker wordt gedanst.

mini-20220925_180716
mini-20220925_180736
mini-20220925_180703
mini-20220925_180742
mini-20220925_180739
previous arrow
next arrow

Na een mooi voorwoord van de voorzitter (Jan Gerlofsma):

Wordt er aangevangen met de prijsuitreiking door Rolald van Wier (bijgestaan door Durkje Dijk & Wytse Vollema):

Groep C:

2e Prijs gewonnen door:
Carolien Feenstra & Rick

1e Prijs gewonnen door:
Emma Bartlema & Jorrit Brouwer

Groep B:

2e Prijs gewonnen door:
Yke v/d Meer & Wytse Vollema

1e Prijs gewonnen door:
Jessica van der Wijk & Johan Kooistra

Groep C:

2e Prijs gewonnen door:
Anne Berber Zeinstra & Fokke Zeinstra

1e Prijs gewonnen door:
Diana Herder & Otte Bruinsma jr.

mini-20220925_181904
mini-20220925_181622
mini-20220925_182011
mini-20220925_182228
mini-20220925_182427
mini-20220925_181753
previous arrow
next arrow


De avond is nog rustig verder gegaan waarbij gedanst gezongen en gelachen werd, met de muziek  van Sjouke en .... soms niet alleen van Sjouke

mini-20220925_123140
mini-20220925_123029
mini-20220925_145347
mini-20220925_145133
mini-20220925_145341
mini-20220925_121706
mini-20220925_145423
mini-20220925_145215
mini-20220925_120601
mini-20220925_123213
mini-20220925_120553
mini-20220925_121615
mini-20220925_123110
mini-20220925_120559
mini-20220925_145458
previous arrow
next arrow

Santiago de compostela - Pelgrimstocht Peins

Santiago de compostela hebben de meesten wel eens van gehoord. Op pelgrimstocht!

Maar wist je dat je de route kunt starten vanuit Friesland door het Jabikspaad te lopen? En dat je dan ook nog onderweg kunt overnachten in kerken langs de route? Zo ook in ons mooie dorp Peins. In de kerk die de naam dankt aan de eerste Friese pelgrim die de boetepelgrima voltooide in 1170. En als je hier blijft slapen dan zorgen wij als vrijwilligers voor avondeten en ontbijt tegen een kleine vergoeding.

Ontzettend leuk en dankbaar om te doen. Vanaf maart tot oktober te boeken

Visit Friesland

Minke Jansma

Weekafsluiter met een twist

17 september: Een weekafsluiter zoals altijd het geval. Rond 5 uur is het nog stil en de koffie staat al lekker te pruttelen. De mensen van de keuken komen langzaam ook binnen gedruppeld om ervoor te zorgen dat iedereen die een hapje eten wil ook een lekker plate of snack kan krijgen.

Al snel komen er meerdere mensen op de weekafsluiter af en wordt het al snel gezellig, het is niet heel erg druk, maar rustig is het ook zeker niet te noemen. De mensen die er zitten hebben in ieder geval kabaal voor een behoorlijke groep.

De plates en snacks gaan veelvuldig over de toonbank en de keuken lijkt het zelfs druk te krijgen met alle bestellingen die ze krijgen. Plots klinkt daar ineens een kreet boven al dat kabaal uit: KIJK EENS WIE WE DAAR HEBBEN! Een oude bekende uit het verre zuiden (westen) komt binnen gewandeld: Gerrit Weultjes! Gerrit was even voor een tijdje terug om familie en bekenden weer even te zien, samen met Hidde en Richard kwamen ze even op de "koffie" ......

Het geroezemoes wordt er niet minder om en de gezelligheid ook niet, iedereen wil natuurlijk even met Gerrit praten en iedereen: Waar is Greet. Greet zat nog lekker warm in het verre thuis. De oude verhalen komen gelijk weer op tafel, gezelligheid als vanouds!

Leuk dat jullie even kwamen kijken (en bedankt voor de rondjes "koffie"), en wat een toeval dat we net de weekafsluiter hadden!

 

 

Competitie kaatsen 2022 O. Bruinsma Sr.

Een spannende competitie avond.

De standen zijn nagenoeg gelijk, met nog 1 winstpunt minder en 1 eerst minder staan de nummers 1 en 2 bijna naast elkaar na 16 weken kaatsen. De laatste competitieavond zal ook de beslissende uitslag geven wie de wisselbeker mee naar huis zal nemen.

Uiteraard staan de mannen deze competitieavond tegen over elkaar om uit te vechten wie de beker in ontvangst mag nemen: Eelke Talsma en Otte Bruinsma Sr. zullen het moeten uitvechten.

Het beloofd ook een spannende partij te worden want de paturen zijn zeker gewaagd aan elkaar, met de invallende nacht wordt het zicht niet beter, maar iedereen verweert zich met hand en tand. Uiteindelijk wordt er dan toch een beslissing gemaakt en wint het partuur van Otte Bruinsma Sr. de partij en hiermee wint O. Bruinsma Sr. ook de beker! Van harte gefeliciteerd!

 

Nachtkaatsen 2022

Een prachtige terugkerende partij in Peins: Het Nachtkaatsen

Ook dit jaar werd in Peins door Kaatsvereniging Pieter Jellema het Nachtkaatsen met de zachte bal georganiseerd. De opgave viel een klein beetje tegen, maar de gezelligheid was er zeker niet minder om. Ook was het prachtig om te zien dat vooral de jeugd goed vertegenwoordigd was en ook dat meerdere dorpen vertegenwoordig waren.

De volgende parturen zijn geloot:

1)
Jolt Vollema
Damiën Kooistra
Berber Bartlema

2)
Wiebe van Wier
Jacob Korver
Annemiek Wolbers

3)
Wytse Vollema
Sietse Brouwer
Amber Bartlema

4)
Wilfred Idsenga
Emma Bartlema
Yke v/d Meer

5)
Yvo Idsenga
Rick Wolbers
Ruben

6)
Jan Herrema
Johan Kooistra
Simone van Wier

Parturen 1,2,3 -> Poule 1
Parturen 4,5,6 -> Poule 2

Ieder partuur kaatst tegen de parturen in zijn eigen Poule (dus minimaal 2x kaatsen). De nummers 2 van iedere poule kaatsen om de 3e prijs, de winnaars van iedere poule kaatsen de finale om de 1e en 2e prijs.

Om 19:00 gingen we los (het zal iets later zijn geweest omdat er sommige mensen waren geïnformeerd dat het 20:00 zou zijn), met een mooie selectie aan jeugdige deelnemers. De bouwlampen hoefden rond deze tijd nog niet aan, het licht en zicht was nog prima. Het duurde echter niet heel lang voordat de schemer nacht werd, maar daarvoor is het natuurlijk Nachtkaatsen.

Langzaam stroomden er ook een mooi aantal bezoekers (kijkers) binnen en werd de avond al snel erg gezellig. Er werd er gelachen (onder het mom van een klein drankje) en is er uiteraard ook zeer fanatiek gekaatst.

Het beloofde een lange avond te worden, want er werd af en toe gekaatst alsof het de PC was! Veel eersten werden op gelijk spel beslist en dit maakte dat de laatste partijen iets na 11:00 starten.

Om de 3e prijs kaatsten partuur Yvo Idsenga (5) en partuur Wytse Vollema (3), deze is gewonnen door partuur Wytse Vollema (3)

Om de 1e en 2e prijs kaatsten partuur Jolt Vollema (1) en partuur Jan Herrema (6), deze is gewonnen door partuur Jolt Vollema (1)

Iedereen ontzettend bedankt voor de gezellig avond en graag tot volgend jaar!

 

NPO Radio 1 - 5 dagen - St. Gertudiskerk

 

Vanuit het radio programma "5 dagen" is belangstelling getoond voor de St. Gertudiskerk in Peins. Met het onderwerp "Bezinningstoerisme" gaan Maartje Braam en Anna Meijer van de NPO Radio 5 x live vanuit een mobiele studio op de oprit van de kerk uitzenden.

In deze opstelling zullen pelgrims en betrokkenen bij refugio's geïnterviewd worden en Friese initiatiefnemers die aan het Culturele hoofdstad project Santiago aan het Wad gewerkt hebben.

Een prachtige gelegenheid om ons dorpje in het zonnetje te zetten.

Dus: Maandag t/m vrijdag van 20:00 tot 20:30 op NPO radio 1.

Veel plezier bij het luisteren.

Website NPO 1 5 dagen

Luister hier een eventueel gemiste uitzending terug

Informatie

Us Peins is geheel vrijwillig gemaakt en onderhouden door MOTO Peins. Mocht er onjuiste informatie aanwezig zijn of mis je iets, dan hoor ik dit graag. Heb je zelf bijdragen of heb je nieuws? Neem dan even contact op, dan kijken we even of het goed op de site kan komen.

Heb je foto's gemaakt welke je ook graag op de site wilt hebben? Stuur deze dan naar vragen@uspeins.nl .

Contact informatie

  • Address: Potterslan 9
  • Phone: 0633835528